ЦЕНА И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ (част от общите условия)

Чл. 24. (1) Всички цени на стоките в електронния магазин са в български лева. Обявените цени за стоките са окончателни, важат за деня на поръчката и са с включен ДДС.
(2) Цената на отделните предлагани стоки е поставена непосредствено до снимката на съответната стока.

Чл. 25. Плащането по направената поръчка се извършва по един от следните начини:

1. Чрез банков превод: При плащане чрез банков превод Клиентът трябва да отиде до най-близката банка и да нареди плащането по следната сметка на „Биокарпет БГ” ЕООД:
Банка: „Първа инвестиционна банка“ АД
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG28FINV91501004551313
В платежното нареждане трябва да се посочи номера и датата на поръчката. Доставката ще бъде извършена не по-късно от 4 работни дни, считано от първия работен ден, следващ датата на постъпване на цената на стоките по сметка на „Биокарпет БГ” ЕООД.

2. Чрез дебитна/кредитна карта посредством виртуален ПОС терминал (on-line разплащане):
а) Банковите карти, с които можете да направите on-line разплащане, са с брандове Борика, MasterCard и Visa. Необходимо е да се уверите, че Вашата карта е отворена за транзакции в Интернет.
б) Максималната сума за транзакция е 15 000 лева.
в) Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка
-Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
-В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.
г) Данните, които Клиентът трябва да попълни при плащане с карта са:
– Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес)
– Данни за автентикация – за идентифицирането ви като картодържател платежният ни сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode. В случай че сте регистрирани от вашата банка-Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница, където трябва да въведете вашата автентикационна парола.
– Данни за поръчката: номера на поръчката, датата, на която е направена, поръчаните стоки и общата дължима сума.
ВАЖНО: „Биокарпет БГ” ЕООД НЕ събира картови данни и като търговец няма достъп до тях. Достъп до картовите данни има единствено обслужващата ни банка.
д) Транзакционната валута (тази, която се въвежда в платежната страница при покупка) е Български лев. При плащане с карта чрез виртуален ПОС терминал Клиентът депозира сума, равна на стойността на направената поръчка и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, се доставят поръчаните стоки и услуги.

Чл. 26. Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от първия работен, следващ датата на получаване на дължимата сума по сметка на „Биокарпет БГ” ЕООД.

Чл. 27. В случай че Клиентът извърши плащането на цената преди доставка на стоките посредством плащане по банкова сметка или чрез виртуален ПОС терминал и с приемането на настоящите Общи условия, то същият /Клиентът/ дава и изричното си съгласие за извършване на авансово плащане по смисъла на чл. 53 от Закона за защита на потребителите.
Промяна на обявените в сайта цени:

Чл. 28. (1) В случай на промяна на обявените в сайта цени промяната се отразява по ясен за Клиента начин, като под конкретната стока се посочва стара цена, която е задраскана и нова такава, посочена в оранжево.
(2) Промяната в цената на стоките не се отразява на договорите, които са вече сключени.
(3) При намаляване на цената на дадена стока, освен обозначението на стара и нова цена на стоката, в сайта ще бъдат посочени условията, при които се извършва намалението на цените и срокът, през който стоките се предлагат с намалени цени.

VI. ДОСТАВКА

Чл. 29. Стоките, поръчани от електронния каталог, се доставят с куриер до адреса (не включва качване по етажите), указан при заявката.

Чл. 30. (1) В цената на продуктите не е включена сумата за доставка. Цената на доставката за 1 артикул е съобразена със следната тарифа:

ЦЕНИ ЗА ДОСТАВКА:
Килими – 15,00лв./бр.
Мокети – Интериорен текстил – Винилови настилки, според цените на куриерската фирма Спиди.

Всички посочени цени са с включено ДДС

(2) Цената на доставката се заплаща едновременно със заплащането на цената на поръчената от Клиента стока.

Чл. 31. (1) При заплащане на цената чрез банков превод или дебитна/кредитна карта, доставката ще бъде извършена не по-късно от 4 работни дни (важи за налични стоки), считано от първия работен ден, следващ датата на постъпване на цената на стоките по сметка на „Биокарпет БГ” ЕООД.

Чл. 32. Доставчикът има право да предаде стоката на указания за доставка адрес на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването й от името на Клиента и подписва придружаващите я документи.

Чл. 33. Ако Клиентът не осигури условия за приемане на стоката, или не бъде намерен на посочения от него адрес в гореупоменатия срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока и Клиентът осигурява доставка на стоката за своя сметка.

Чл. 34. (1) Доставки не се извършват в почивни дни и на официални празници.

(2) При получаване на стоката на Клиента се предоставят и следните документи: оригинална фактура с включен ДДС (при изразено желания от страна на Клиента), касова бележка (ако плащането е с карта), товарителница, информация по чл. 54 от Закона за защита на потребителите.

Чл. 35. (1) Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако стоката не съответства на поръчката, да уведоми за това незабавно Доставчика.
(2) Ако Клиентът не уведоми Доставчика съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци. За Клиенти, имащи качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се прилагат разпоредбите и сроковете, регламентирани в Закона за защита на потребителите.
(3) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 1, разходите по връщането на стоките са за сметка на Клиента.

Чл. 36. (1) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Клиента и да възстанови платената от него цена в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
(2) В случаите по ал. 1, при съгласие от страна на Клиента, Доставчикът има право да достави на Клиента стоки от същия вид, качество и цена.

Чл. 37. (1) Доставчикът предава стоките на Клиента след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите, както и след установяване на наличие или отсъствие на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
(2) Клиентът и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис.
(3) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.